Česta pitanja

1. Što je to Erasmus plus?

Erasmus+ jeprogram Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Usmjeren je prema jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Glavni ciljevi su mu da se dvije trećine proračunskih sredstava dodjeljuju pojedincima za mogućnosti učenja u inozemstvu, unutar ili izvan EU-a; ostatak sredstava namijenjen je za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te za reforme u svrhu moderniziranja obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.


2. Kako se školovati u drugim državama EU?

Kao građani EU-a vaša djeca imaju pravo na pohađanje škole u bilo kojoj državi članici uz iste uvjete kao i državljani te države. Imaju pravo na uvrštenje u razred u vlastitoj dobnoj skupini te na istovjetnoj razini njihova razreda u državi podrijetla bez obzira na razinu znanja jezika. Ako ste državljanin države članice EU-a i preselite se u drugu državu članicu radi posla, po zakonima EU-a vaša djeca imaju pravo na besplatno učenje jezika u novoj zemlji boravišta kako bi se lakše prilagodila njezinu školskom sustavu.Imajte na umu da se školski sustav u vašoj novoj zemlji boravišta može znatno razlikovati od onoga na koji ste navikli. Na primjer, u nekim se državama djecu vrlo rano svrstava u akademske ili stručne smjerove. Zbog toga ne postoji automatsko priznavanje školskih svjedodžbi na razini EU-a. U nekim je državama potrebno od nadležnih nacionalnih tijela tražiti priznavanje školskih svjedodžbi prije nego što djecu možete upisati u lokalnu školu.


3. Kako studirati u inozemstvu u EU?

Ako ste student, možete imati priliku da dio svojih studija ili pripravnički staž u poduzeću obavite u inozemstvu u okviru programa razmjene Erasmus+.
Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm. Ako želite dio studija provesti u inozemstvu, prvo se obratite svom sveučilištu. Vaše matično sveučilište mora priznati studij u inozemstvu kao dio cjelokupnog diplomskog studija, uz uvjet da završite studijski program dogovoren prije razmjene. U okviru programa Erasmus Mundus možete se upisati na postdiplomski studij koji zajedno pružaju sveučilišta sa sjedištima u različitim državama članicama EU-a - u nekim slučajevima čak i izvan Europe. Na ovja jednostavan način možete ostvariti studiranje ili provesti istraživanje u barem dvije zemlje za zajedničku, dvostruku ili višestruku diplomu. 


4. Što je mreža SOLVIT?

Mreža SOLVIT usluga je koju pružaju tijela državne uprave u svim državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i u Norveškoj. SOLVIT je besplatan. Zamišljena je prvenstveno kao usluga na mreži. Iako u svakoj državi postoji centar mreže SOLVIT, najbolje je da s njima stupite u kontakt putem web-mjesta.
Cilj je mreže SOLVIT pronaći rješenja u roku od 10 tjedana, počevši od dana kad centar mreže SOLVIT u državi u kojoj se dogodio problem prihvati vaš predmet.

Kada vam mreža SOLVIT može pomoći?

Mreža SOLVIT može vam pomoći:
 1. kad tijela javne vlasti u drugoj državi članici EU-a prekrše vaša prava građanina EU-a ili poduzeća u EU-u
 2. kad slučaj (još) niste prijavili sudu (iako mogu pomoći i ako ste podnijeli samo upravnu žalbu).

5. Kako se zaposliti u EU i što je EURES?

EURES – Europska služba za zapošljavanje suradnička je mreža osnovana kako bi se olakšalo slobodno kretanje radnika unutar Europskog gospodarskog prostora, a uključena je i Švicarska. Partneri u mreži javne su službe za zapošljavanje, sindikati i udruženja poslodavaca. Mrežom koordinira Europska komisija.

Glavni su EURES-ovi ciljevi:
 1. informirati, usmjeravati i pružiti savjet potencijalno pokretljivim radnicima glede mogućnosti zapošljavanja kao i o uvjetima života i rada u Europskom gospodarskom prostoru;
 2. pomoći poslodavcima koji žele zaposliti radnike iz drugih država; te
 3. pružiti savjet i usmjeravanje radnicima i poslodavcima u prekograničnim područjima.

6. Kako se zaposliti u institucijama EU-a i što je EPSO?

U institucijama Europske unije zaposleno je više od 40 000 muškaraca i žena iz 28 država članica EU-a. Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira „otvorene natječaje” u svrhu odabira osoblja za stalna i privremena radna mjesta. Osim stalno zaposlenog osoblja, EU također zapošljava ugovorno i privremeno osoblje, nudi obavljanje staža i vodi bazu podataka o stručnjacima.

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) prva je stanica za svakoga tko želi raditi u institucijama EU-a. Na internetskim stranicama EPSO-a objašnjava se postupak odabira te se daju savjeti o pripremama za natječaje. 

Zapošljavanje stalnog osoblja:
 • EPSO organizira „otvorene natječaje” za odabir stalnog osoblja. Na natječajima se vještine kandidata procjenjuju nizom testova i vrednovanjem kojim se osigurava odabir najboljih ljudi. Svake se godine organiziraju natječaji za administratore, lingviste, usmene prevoditelje, pismene prevoditelje, tajnike i ostale kategorije osoblja.

7. Kako do financiranja sredstvima EU-a?

EU financira širok raspon projekata i programa u područjima kao što su:
 • regionalni i urbani razvoj
 • zapošljavanje i socijalna uključenost
 • poljoprivreda i ruralni razvoj
 • pomorska i ribarstvena politika
 • istraživanje i inovacije
 • humanitarna pomoć.
Upravljanje sredstvima

Sredstvima se upravlja u skladu sa strogim pravilima kako bi se čvrsto nadzirala njihova uporaba i osiguralo da se novac troši na transparentan i odgovoran način. Skupina od 28 povjerenika EU-a ima konačnu političku odgovornost za osiguravanje pravilne uporabe tih sredstava. Međutim, budući da se najvećim dijelom sredstava upravlja u državama korisnicama, odgovornost za obavljanje provjera i godišnjih revizija preuzimaju nacionalne vlade.

Više od 76 % proračuna EU-a upravlja se u partnerstvu s nacionalnim i regionalnim tijelima sustavom zajedničkog upravljanja, uglavnom s pomoću pet velikih Strukturnih i investicijskih fondova. Tim se fondovima pridonosi provedbi strategije Europa 2020. 

 • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – regionalni i urbani razvoj
 • Europski socijalni fond (ESF) – socijalna uključenost i dobro upravljanje
 • Kohezijski fond (KF) – gospodarska konvergencija manje razvijenih regija
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) 
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) 
Ostalim sredstvima izravno upravlja EU, a osiguravaju se u obliku:
 • bespovratnih sredstava za posebne projekte povezane s politikama EU-a, obično na temelju tzv. poziva na podnošenje prijedloga; sredstva djelomično potječu iz EU-a, a djelomično iz drugih izvora.
 • ugovora koje dodjeljuju institucije EU-a za nabavu usluga, robe ili radova koji su im potrebni za rad, npr. izrada studija, osposobljavanje, organiziranje konferencija, informatička oprema; ugovori se dodjeljuju na temelju poziva na nadmetanje.

Prijavljivanje za financiranje

Mala poduzeća

Ostvaruju financiranje u obliku bespovratnih sredstava, zajmova i jamstava. Bespovratnim se sredstvima pruža izravna potpora, dok su drugi oblici financiranja dostupni putem programa kojima se upravlja na nacionalnoj razini.

Nevladine organizacije i organizacije civilnog društva

Mogu ispunjavati uvjete za financiranje ako djeluju u nekom od područja politike EU-a i neprofitnog su karaktera.

Mladi
Dvije glavne vrste financiranja:
 • obrazovanje i osposobljavanje – mogućnosti izobrazbe putem programa Erasmus+, potpora učenicima pri kraju srednjoškolskog obrazovanja i strukovnog obrazovanja u drugoj zemlji 
 • mladi – sufinanciranje projekata kojima se potiče građanska uključenost, volonterski rad i otvoreniji multikulturni svjetonazor. 
Istraživači

EU će u razdoblju od 2014. do 2020. osigurati gotovo 80 milijardi EUR za financiranje istraživanja, uglavnom putem svojeg vodećeg programa za istraživanje Obzor 2020. To je financiranje obično u obliku bespovratnih sredstava za sufinanciranje širokog raspona istraživačkih projekata.

Poljoprivrednici i ruralno poduzetništvo

Većina poljoprivrednika u EU-u ispunjava uvjete za primanje izravnih plaćanja u svrhu potpore prihodima. Oko trećina tih plaćanja osigurava se u zamjenu za primjenu ekološke poljoprivrede (održavanje trajnih travnjaka, raznolikost usjeva itd.) 

Poljoprivrednici primaju i sredstva ovisno o veličini svojih zemljišta, također u zamjenu za primjenu ekoloških metoda uzgoja kojima se čuva bioraznolikost, kvaliteta tla i vode i održava niska razina emisija.

Isto tako, sredstvima EU-a poljoprivrednicima se pomaže da se osposobe za uporabu novih tehnika i moderniziraju odnosno restrukturiraju svoja gospodarstva. U širem smislu, služe i poboljšanju života u ruralnim područjima, otvaranjem radnih mjesta i pružanjem osnovnih usluga. 

Na kraju, mladi poljoprivrednici mogu u okviru ruralnog razvoja ostvariti korist od posebne potpore za osnivanje vlastitog poduzeća te od većih potpora za ulaganja u svoja poduzeća. 


8. Gdje pronaći pomoć i savjete za državljane država članica EU-a i njihove obitelji?

Web adresa Vaša Europa namijenjena je vama, europskim građanima i vašim obiteljima kako biste saznali svoja prava i dobili praktične savjete koji će vam pomoći da se krećete unutar Europske unije a vezano za putovanja, rad i umirovljenje, vozila, formalnosti vezane za boravak, obrazovanje i mladi, zdravlje, obitelj i potrošače.


9. Gdje pronaći informacije vezane za poslovanje u Europi?

Na web adresi Vaša Europa, Vaša prilika možete pronaći praktični vodič za poslovanje u Europi te informacije vezane za početak i rast tvrtke, PDV i carine, prodaju u inozemstvu, zaposlenike, zahtjeve za proizvode, financiranje i financijska sredstva, javne ugovore i okoliš.


10. Gdje pronaći općenite informacije o EU?

Na službenim web-stranicama Europske unije možete pronaći informacije o načinu kako funkcionira EU, vaš život u EU, pravo u EU, informacije o EU po raznim temama, poslovanje u EU te razne korisne EU publikacije. 


11. Što je program Eurodyssey/Eurodyssée?

Eurodyssée / Eurodyssey je međunarodni program razmjene mladih između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER). Ovaj program mladim ljudima omogućava stjecanje profesionalnog iskustva na različitim područjima djelovanja (turizam, kultura, mediji, informatika, arhitektura, poljoprivreda, administracija…). Osim profesionalnog usavršavanja mladima se omogućuje i učenje ili usavršavanje stranog jezika. Program traje od 3 do 6 mjeseci, a provodi se u četrdesetak europskih regija koje su trenutno uključene u program.

Eurodyssey program je prvi međuregionalni program namijenjen mladim ljudima kako bi se što bolje integrirali u svijet rada nudeći im mogućnost stjecanja profesionalnog iskustva u inozemstvu. Ciljevi programa su, osim stjecanja profesionalnog iskustva i jezičnog usavršavanja, upoznavanje regije domaćina kroz razne kulturne aktivnosti, stvaranje europske svijesti, međuregionalno povezivanje, te omogućavanje bržeg i kvalitetnijeg zapošljavanja.

U programu mogu sudjelovati mladi s prebivalištem u jednoj od regija, članica Skupštine europskih regija, koja sudjeluje u programu, u dobi od 18 do 30 godina, koji su završili svoje školovanje i sada traže mogućnost za stjecanjem profesionalnog iskustva izvan svoje zemlje.

Istarska županija je članica Skupštine europskih regija od 1994., te aktivno sudjeluje u  programu razmjene mladih od 1996. godine. Do danas je u programu sudjelovalo preko 250 mladih osoba iz Istarske županije i iz različitih europskih regija, od toga je 146 mladih iz Istre boravilo u raznim europskim regijama dok je u Istarskoj županiji u programu sudjelovalo 112 mladih europljana. 

Istarska županija svake dvije godine objavljuje natječaj za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje u programu. Više informacija o programu: www.eurodyssee.eu


12. Što je to Erasmus plus?

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Usmjeren je prema jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Glavni ciljevi su mu da se dvije trećine proračunskih sredstava dodjeljuju pojedincima za mogućnosti učenja u inozemstvu, unutar ili izvan EU-a; ostatak sredstava namijenjen je za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te za reforme u svrhu moderniziranja obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.


13. Kako se školovati u drugim državama EU?

Kao građani EU-a vaša djeca imaju pravo na pohađanje škole u bilo kojoj državi članici uz iste uvjete kao i državljani te države. Imaju pravo na uvrštenje u razred u vlastitoj dobnoj skupini te na istovjetnoj razini njihova razreda u državi podrijetla bez obzira na razinu znanja jezika. Ako ste državljanin države članice EU-a i preselite se u drugu državu članicu radi posla, po zakonima EU-a vaša djeca imaju pravo na besplatno učenje jezika u novoj zemlji boravišta kako bi se lakše prilagodila njezinu školskom sustavu. Imajte na umu da se školski sustav u vašoj novoj zemlji boravišta može znatno razlikovati od onoga na koji ste navikli. Na primjer, u nekim se državama djecu vrlo rano svrstava u akademske ili stručne smjerove. Zbog toga ne postoji automatsko priznavanje školskih svjedodžbi na razini EU-a. U nekim je državama potrebno od nadležnih nacionalnih tijela tražiti priznavanje školskih svjedodžbi prije nego što djecu možete upisati u lokalnu školu.


14. Kako studirati u EU?

Ako ste student, možete imati priliku da dio svojih studija ili pripravnički staž u poduzeću obavite u inozemstvu u okviru programa razmjene Erasmus+.
Ako želite dio studija provesti u inozemstvu, prvo se obratite svom sveučilištu. Vaše matično sveučilište mora priznati studij u inozemstvu kao dio cjelokupnog diplomskog studija, uz uvjet da završite studijski program dogovoren prije razmjene. U okviru programa Erasmus Mundus možete se upisati na postdiplomski studij koji zajedno pružaju sveučilišta sa sjedištima u različitim državama članicama EU-a - u nekim slučajevima čak i izvan Europe. Na ovaj jednostavan način možete ostvariti studiranje ili provesti istraživanje u barem dvije zemlje za zajedničku, dvostruku ili višestruku diplomu.

Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.

Partneri